HOME  |   MENU  |  ORDER

104  Rowayton Ave, Norwalk, CT  |  (203) 853-7555  |   SUN -THURS: 11 AM –10 PM, FRI & SAT: 11 AM - 11 PM